Obavještavaju se svi sportski kolektivi koji egzistiraju na Općini Vitez, a koji imaju potrebe za uslugama JU Doma zdravija Vitez da su dužni svoje aktivnosti prijaviti mjesec dana unaprijed.

Isto je potrebno radi lakše organizacije u službama JU Doma zdravlja Vitez. Za izvanrednesituacije koje se ne najave unaprijed cijena usluga će biti u dvostrukom iznosu.

Svi kolektivi dužni su pridržavati se cjenovnika usluga te ni za koga neće biti iznimke.

Cjenovnik usluga:

Sanitetsko osiguranje manifestacija ( sportske, kulturne I dr.):

a) Prisustvo medicinskog tehničara, po satu ……………………..20,00 KM

b) Prisustvo sanitetskog vozila sa vozačem po satu ……………….. 25,00 KM

c) Prisustvo sanitetskog vozila sa vozačem imedicinskim tehničarem, po satu. ……………………………40,00 KM

d) Prisustvo sanitetskog vozila sa vozačem,Medicinskog tehničara I doktora, po satu. ……………………65,00 KM

Svaki započeti sat osiguranja računa se i naplaćuje kao puni sati.

Navedene cijene se uvećavaju za 50% za osiguranje pruženo u vremenu 19-07 sati.