Centar za mentalno zdravlje se organizuje kao integralni dio Doma zdravlja za područje od 50.000 stanovnika i više sa najmanje jednim multidisciplinarnim timom. U svom radu provodi mjere promocije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i oboljenja.  Obezbjeđuje kontinuitet u praćenju osoba sa mentalnim poremećajima nakon hospitalizacije, uključujući podršku i rad sa porodicama. Predstavljamo sveobuhvatnu i pristupačnu službu za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici koja nudi sljedeće usluge:

– provodi mjere promocije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i oboljenja te vodi propisanu dokumentaciju i uredno izvještava relevantne institucije;

– radi na promociji o značaju očuvanja mentalnog zdravlja kao dijela opšteg zdravlja, kako pojedinaca tako i cijele zajednice te na promjeni stavova okoline i smanjenju stigmatizacije lica sa mentalnim poremećajima kroz upoznavanje građanstva sa radom Centra za mentalno zdravlje  preko TV, radio, pisane i on-line štampe;

– radi na prevenciji mentalnih poremećaja i oboljenja (mjesne zajednice, radne organizacije), a posebno kod djece i omladine kroz specifične programe zaštite, uz saradnju sa školama, vrtićima  i drugim vaspitnim institucijama ;

Model rada: interaktivne radionice, edukativni programi za roditelje i prosvjetne radnike;

– radi na ranom otkrivanju, dijagnostici i liječenju mentalnih poremećaja i oboljenja koristeći:

1) psihijatrijske preglede;

2) farmakološku terapiju;

3) psihoterapijske individualne i timske metode (sistemska porodična terapija, KBT, savjetovanje);

4) radnu i okupacionu terapiju;

5) rad sa grupama korisnika sa hroničnim poremećajima u mentalnom zdravlju i grupama samopomoći (psihosocijalna podrška i  radno-okupacionu i rekreativnu terapiju);

6) psihijatrijsku patronažu (kućne posjete, posjete po pozivu i posjete u krizim situacijama u saradnji sa Centrom za socijalni rad);

7) ranu detekciju i intervenciju djece sa razvojnim poremećajima od 2-6 godina;

8) on-line savjetovanje;

9) obezbjeđuje kontinuitet u praćenju osoba sa mentalnim poremećajima i oboljenjima nakon hospitalizacije, uključujući podršku i rad sa porodicama (psihosocijalna reintegracija kroz individualni i grupni rad);

10) sarađuje sa timovima porodične medicine radi ranog otkrivanja mentalnih poremećaj kroz ranu dijagnostiku i liječenje mentalnih poremećaja, upoznavanje sa radom CMZ, predavanja na teme koje bi timovi porodične medicine kandidovali, stručni sastanci za razmjenu iskustva;

11) radi na razvijanju intersektorske saradnje (sa ostalim zdravstvenim ustanovama, sa ustanovama  socijalne zaštite, sa ustanovama za predškolsko i školsko obrazovanje), te multisektorsku saradnju u lokalnoj zajednici.

Kako kontaktirati CMZ za pružanje podrške stanovništvu:

  • 030/332-444
  • 063/526-392

mail: cmzvitez@gmail.com

Voditelj CMZ-a:

  • dr. sci. Klementina Nuk-Vuković, dipl. psih.

Zaposlenici:

  • Inga Hercegovac, medicinska sestra, okupaciona terapeutkinja
  • Kristijan Šušnjara. medicinski tehničar
  • Ivana Bošnjak, mag. psych.
  • Gabrijela Kurevija, mag. act. soc.
  • Ružica Grujo, dipl. defektolog-logoped

Vanjski saradnici:

  • Vlasta Ivanović-Kaurin, dr. neurologije i psihijatrije
  • Nermin Čurić, dr. psihijatrije